Ceepos – dataskyddsbeskrivning

1. Registeransvarig             

Ingå kommun
Strandvägen 2
10210 Ingå
09 295 151
inga@inga.fi

2. Kontaktperson i registerärenden

Charlotta Lindvall
Strandvägen 2
10210 Ingå050 324 4141
charlotta.lindvall@inga.fi

3. Registrets namn


Ceepos-kassajärjestelmä

4. Avsikt med behandlingen av personuppgifter          

Personuppgifter samlas in bl.a. för att man ska kunna, rikta betalningar till rätt ställe, identifiera en kund, verifiera en kunds ärendehanteringshistorik och ärendehanteringsrättigheter, rapportera och för marknadsföring.

Uppgifter om användarna av servicen samlas in för att definiera användarrättigheterna och övervaka användningen och utreda problemfall.

5. Registrets datainnehåll  

Registret kan innehålla bland annat följande personuppgifter:

Kundnummer, namn, tilläggsuppgifter, näradress, postnummer, faktureringsadress, telefonnummer, födelseår, kön, e-postadress, ärendehistorik.

I samband med att personuppgifter samlas in måste den registrerade ge samtycke till att personuppgifterna används i den ifrågavarande tjänsten och till eventuell direktmarknadsföring.

6. Uppgifternas lagringstid

Uppgifterna förvaras enligt lagstiftning eller vad som är nödvändigt för de olika tjänsterna.

7. Uppgiftskällor

Avtal, faktureringssystem, yttre system som förmedlar betalningshändelser till kassasystemet.

8. Utlämning av uppgifter  

Personuppgifter utlämnas inte till utomstående.
Personuppgifter kan överföras till den registeransvarigas andra system så som bokföring, fakturering och passagekontroll.

9. Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU- eller EES-området.

10. Principer för skydd av registret

Användningen av tjänsten är skyddad med användarnamn och lösenord för olika användargrupper. Information i databasen är skyddad med användarnamn och lösenord. Information på diskar är skyddad med användarrättigheter på operativsystemnivå.

Serviceuppkoppling till kassaservern får endast göras av server- och systemleverantörer. Leverantören av tjänsten har rätt att kontrollera och avlägsna insamlad data.

11. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera sina egna registrerade personuppguppgifter och få kopior på dessa. Begäran om kontroll av egna uppgifter görs elektroniskt eller skriftligt till kontaktpersonen i registerärenden.

12. Rätt att kräva korrigering av uppgifter

Registrerade har rätt att kräva att felaktiga uppgifterna i personregistret korrigeras eller avlägsnas.
Förfrågan riktas till kontaktpersonen i registerärenden.